Huishoudelijk regelement en statuten

Huishoudelijk reglement Arena

 

Huishoudelijk reglement Arena

1.       ORGANISATIE

1.1.      De volleybalvereniging ARENA, hierna te noemen "de vereniging" en af te korten als ARENA, is opgericht op 15 februari 1993 als volleybalvereniging Holendrecht.

1.2.      De statuten van de vereniging zijn vastgelegd bij een notariële akte d.d. 16 april 1993.

1.3.      De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, nr. 40.537.837

1.4.      De naamsverandering op 10 juli 1995 vond plaats door het samen gaan van V.V. Holendrecht met V.V. Bijlmerblok.

1.5.      Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij Wet en de statuten is verleend.

 

2.       BESTUUR

2.1.      De bestuursleden treden af op de dag van de ledenvergadering, volgens hierna genoemd rooster. Voor de eerste maal treden af: de voorzitter en één/derde van de overige niet in functie gekozen bestuursleden. Het daarop volgend jaar treden af: de secretaris en één/derde van de niet in functie gekozen bestuursleden. Het derde jaar treden af: de penningmeester en één derde van de niet in functíe gekozen bestuursleden.Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar.

2.2.      Bij verlies van functie in het bestuur behoudt het betrokken lid zijn lidmaatschap van de vereniging.

2.3.      De voorzitter is, in het algemeen, naar buiten de vertegenwoordiger van de vereniging; hij is voorzitter van de vereniging en van het bestuur.

2.4.      De secretaris is belast met het samenstellen van de agenda in overleg met het bestuur, het bijhouden van de notulen van de vergaderingen, het opmaken van het schriftelijk jaarverslag, het bijeenroepen van  vergaderingen, het bijhouden van de ledenadministratie en al de overige administratieve werkzaamheden. Hij is bovendien belast met de zorg voor het archief. Met de voorzitter tekent hij alle uitgaande stukken, voor zover deze niet van financiële aard zijn en voor zover deze rechtsgevolgen voor de vereniging kunnen hebben.

2.5.      De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging en de inning van de contributies. Hij doet geen betalingen dan tegen kwitantie. Tot het doen van uitgaven behoeft hij de machtiging van het bestuur; de penningmeester kan door het bestuur van deze verplichting worden vrijgesteld, voor zover het betalingen betreft die onder de fl. 500,00 blijven. Stukken van strikt financiële aard worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester, voor zover deze rechtsgevolgen voor de vereniging kunnen hebben.

2.6.      Overig bestuursfuncties:

Westrijdsecretariaat:

De wedstrijdsecretaris is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het goede verloop van de competitie.

Coördinator toernooien:

De coördinator is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het organiseren van de toernooien.

Voorzitter TC:

De voorzitter van de TC is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de TC. De werkwijze van de TC is opgenomen in de bij dit huishoudelijk reglement behorende bijlage A.

Coördinator recreanten:

De coördinator van de recreanten is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de recreanten trainingen en deelname aan toernooien.

2.7     Een lid van het bestuur, dat als zodanig bedankt en niet wordt herkozen, of van zijn bestuurlijke  functie is ontheven, is verplicht binnen vijf dagen alle onder zijn berusting zijnde stukken en andere eigendommen van de vereniging aan het bestuur af te geven en uiterlijk binnen één maand zich uit alle functies, die hem door of namens de vereniging zijn opgedragen, terug te trekken, tenzij door het bestuur en met goedkeuring van de ledenvergadering een andere regeling is getroffen.

 

3.       VERGADERINGEN

3.1.      De op de agenda voorkomende punten zullen in de volgorde, waarin ze daar voorkomen, aan de orde worden gesteld. De voorzitter heeft het recht verandering in deze volgorde aan te brengen. De ledenvergadering heeft het recht door het aannemen van een ordevoorstel wijziging in de volgorde aan te brengen. leder aanwezig lid heeft het recht een ordevoorstel in de dienen. De besprekingen over het aan de orde zijnde agendapunt zullen dan worden geschorst en plaats maken voor de behandeling van het ordevoorstel.

3.2.      De voorzitter leidt de leden- en bestuursvergaderingen van de vereniging overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Oe voorzitter bepaalt wíe het woord heeft; hij heeft het recht de spreektijd te beperken en een spreker het woord te ontnemen, indien deze de hem toegewezen tijd overschrijdt, buiten de orde gaat, of niet toelaatbare taal gebruikt. De voorzitter hoeft niet iemand het woord te verlenen die voor een derde maal over het zelfde onderwerp het woord verlangt onderwerp het woord verlangt. De voorzitter heeft het recht de besprekingen over een agendapunt te sluiten. De ledenvergadering heeft het recht door het aannemen van een ordevoorstel, op de wijze genoemd op punt 3.1 van deze paragraaf , verandering te brengen in de toepassingen op de vergadering door de voorzitter van de hiervoor genoemde bevoegdheden.

3.3.      De leden hebben staande de ledenvergadering het recht bij het bestuur een motie in te dienen. Het bestuur heeft de plicht een geldig ingediende motie te doen behandelen als een nieuw agendapunt of deze te voegen bij een agendapunt, waar deze motie naar zijn mening mede verband houdt. Het onder punt 3.1. van die paragraaf bepaalde over een ordevoorstel is eveneens van toepassing op een geldig ingediende motie

3.4.      De voorzitter heeft het recht de ledenvergadering te sluiten:

  1. na behandeling van de agenda
  2. indien naar zijn oordeel de gevorderde tijd dit nodig maakt'
  3. indien naar zijn oordeel de orde in de vergadering dermate wordt verstoord, dat goed vergaderen níet meer mogelijk is. De voorzitter heeft net recht de ledenvergadering tijdelijk te schorsen zo vaak hem dit nodig voorkomt.

3.5.      Ledenvergaderingen zijn openbaar, tenzij het bestuur redenen aanwezig acht om hiervan af te wijken.

3.6.      Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.

 

4.       STEMBUREAU

4.1.      Alvorens de leden van het bestuur aftreden, wordt door de voorzitter een stembureau benoemd, dat dient te bestaan uit drie leden.

4.2.      Het stembureau is belast met het ronddelen en ophalen van de stembriefjes alsmede de telling daarvan.

4.3.      De voorzitter van het stembureau is verplicht de uitslagen van de stemming aan de nieuwe secretaris te overhandigen, zodat deze opgenomen worden in de notulen.

4.4.      Voorts is de secretaris verplicht de stembriefjes tenminste vier weken te bewaren en op verzoek van tenminste vijf leden ter inzage te geven'

4.5.      Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

 

5.       AANSPRAKELIJKHEID

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen voor, tijdens of na de, via de vereniging gehouden, activiteiten.

 

6.       GELDMIDDELEN

6.1.      De minimum bijdrage van donateurs wordt vastgesteld door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

6.2.      Het bestuur is bevoegd bepaalde leden vanwege hun bijzondere inzet te belonen of vrij te stellen van contributiebetaling.

6.3.      Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

6.4.      Onder de hiervoor genoemde vrijstellingen van contributiebetaling vallen niet de kosten voor aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond.

6.5.      Het lidmaatschap van de vereniging kan met ingang van iedere kalendermaand aanvangen. indien de eerste speelavond valt in de eerste helft van een maand, dient de contributie voldaan te worden over de lopende maand. indien de eerste speelavond valt in de tweede helft van een maand zal voor het eerst contributie verschuldigd zijn over de volgende maand.

6.6.      Alle bijdragen zijn bij vooruitbetaling invorderbaar. Voor de contributie betekent dit aan het begin van iedere kalenderkwartaal. Voor de bondsgelden betekent dit dat deze aan het begin van het eerste kwartaal (juli t/m september) betaald dienen te worden en voor nieuwe leden aan het begin van hun eerste contributiekwartaal.

6.7.      Bij toetreding tot de vereniging wordt van de leden een inschrijfgeld geëist. Dit bedraagt fl. 7,50 per persoon.

6.8.      Het lidmaatschap kan eveneens na ieder kalenderkwartaal beëindigd worden mits daarbij een opzegtermijn van minimaal een maand in acht wordt genomen.

6.9.      Leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd en zich binnen zes maanden opnieuw laten inschrijven, zijn een inschrijfgeld verschuldigd van fl. 25,oo

6.10.   Het gestelde in punt 6.9. is onverkort van kracht voor die leden die geroyeerd zijn geweest, met die restrictie dat zij altijd voornoemd inschrijfgeld verschuldigd zijn.

6.11.   Alle geldmiddelen voor te maken kosten door commissies, dienen bij het bestuur te worden aangevraagd.

6.12.   Aan een commissie kan een voorschot worden verstrekt, dat binnen drie maanden na verstrekking aan de penningmeester van de vereniging dient te worden verantwoord onder overlegging van deugdelijke betaalbewijzen.

6.13.   Overtollige bank- of girosaldi worden ten name van de vereniging rentegevend belegd

 

7        CORRESPONDENTIE EN CONTACTEN

7.1       De commissies zenden van alle correspondentie, door hen gevoerd, evenals van de verslagen van hun vergaderingen een afschrift aan het bestuur.

7.2       Contacten en correspondentie, welke de vereniging binden, vinden uitsluitend plaats via het secretariaat van de vereniging, tenzij met het bestuur en/of de ledenvergadering uitdrukkelijk anders wordt overeen gekomen.

 

8        TRAINERS

8.1       Het bestuur benoemt bij voorkeur trainers op basis van een verenigingsjaar.

8.2       Bij conflict tussen bestuur en trainer dienen beide partijen een paritairé commissie te benoemen, die uitspraak zal doen over de zaak.

8.3       Beide partijen zijn verplicht binnen een maand na het uitbreken van dit conflict, kenbaar te maken welke personen zij hiervoor wensen op te geven.

8.4       De uitspraak van de commissie is bindend tot de eerst komende ledenvergadering, alwaar deze    uitspraak aan de mening van de leden getoetst moet worden.

8.5       Beide partrijen zijn verplicht indien één van beiden dit wenst de gang van zaken betreffende de trainers, zoals trainingsfacíliteiten, tijdstip van de lessen, wijze van lesgeven etc. te bespreken.

 

9        ALGEMENE BEPALINGEN VAN ORDE:

9.1       Schorsing

Wanneer een ,lid bij herhaling statuten en reglementen overtreedt of zich aan wangedrag (voor, tijdens of na de wedstrijden en trainingen) schuldig maakt kan het bestuur dat lid voor maximaal drie maanden schorsen.

9.2       Schade

Een ieder die moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan materiaal en dergelijke de vereniging toebehorend of bij haar in huur, is verplicht de aangerichte schade te vergoeden en wel uiterlijk een maand nadat hem schriftelijk kennis is gegeven van het bedrag van de schade.

9.3       Vergoedingen

Eveneens is ieder lid verplicht de boetes te vergoeden welke door de bond aan de vereniging worden opgelegd t.g.v. opzettelijke overtredingen en of verzuimen door het lid begaan benevens alle andere uit verzuim of overtredingen voortkomende kosten, waarvoor de vereniging door zijn/haar toedoen aansprakelijk wordt gesteld.

 

10.   WIJZIGINGHUISHOUDELIJKREGLEMENT

10.1     Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd en/of worden aangevuld bij besluit van de     ledenvergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.

10.2     Voorstellen tot wijziging en/of aanvulling kunnen worden gedaan door het bestuur of minstens 10% van de stemgerechtigde leden van de vereniging en moeten op zijn minst twee weken vóór de ledenvergadering aan de leden zijn bekend gemaakt op straffe van nietigheid van de te nemen besluiten.

10.3     10.3. ln alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de ledenvergadering. In spoedeisende gevallen kan het bestuur beslissen, behoudens de goedkeuring achteraf van de ledenvergadering.

 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 20 september 1995

 

 

Statuten

c.3973

 

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de te Amsterdam gevestigde vereniging VOLLEYBALVERENIGING ARENA, zoals deze luiden na de laatste statutenwijziging bij akte verleden op 10 juli 1995 voor Mr C. Constandse, notaris ter standplaats Amsterdam.

De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Amsterdam onder dossiernunmer 537.837 .

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

  1. De vereniging draagt de naam VOLLEYBÀLVERENIGING ARENA.-
  2. De vereniging is gevestigd in Amsterdam.

 

DUUR
ARTIKEL 2
1.   De vereniging is opgericht te Amsterdam op vijftien februari negentienhonderd drieënnegentig     en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.   Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.

DOEL
ARTIKEL 3
De vereniging stelt, zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.
ARTIKEL 4.
Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door
a. aansluiting bij de Nederlandse Volleyba1 Band (NeVoBo
b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad
c. het organiseren van toernooien
d. het behartigen van de belangen van haar leden
e. alle andere wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk zijn.

LEDEN
ARTIKEL 5.
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en ondersteunende leden.
2. Gewone leden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
5. Ondersteunende leden zijn zij die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
ARTIKEL 6.
1. AIs gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek dienaanqaande bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene vergadering over haar beweegredenen. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden door de algemene vergadering benoemd.
3. Ondersteunend lid wordt men door schriftelijke aanmelding, bij het bestuur dat over de toelating beslist. De algemene vergadering stelt, op voordracht van het bestuur, de hoógte van minimale geldelijke bijdrage vast.


SCHORSEN 
ARTTKEL 7.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een. periode van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van  schorsen vervallen de rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap


ARTIKEL 8.
De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst, van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de kommissie van beroep als bedoeld in artikel 19. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.


ARTIKEL 9.
1. Het lidmaatschap  eindigt:
a. door de dood van het lid
b. door opzegging door het lid
c. door opzegging door de vereniging
d. door ontzetting.
2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient vier weken voor het einde van een kwartaal in het bezit te zijn van de secretaris.
3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschied door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op te hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de commissie van beroep.
 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden in de loop van een verenigings- of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bondsbijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie

GELDMIDDELEN.
ARTIKEL 10.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributie van de gewone leden en jeugdleden, uit de bijdragen van de ondersteunende leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legraten en schenkingen, uit subsidies en tenslotte uit andere, toevallige, baten.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.


BESTUUR
ARTIKEL 11.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantnal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden benoemd.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
4. De bestuursleden treden af volgens in het huishoudelijk reglement opgenomen rooster, met dien verstande, dat nimmer de secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.


ARTIKEL 12.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter te samen met de secretatis of penningmeester.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen Vervreemden of bezwaren, verhuren of huren Van Onroerende zaken, voor het aangaan van een sponsorcontract behoeft het, bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.-

ALGEMENE VERGADERTNGEN.


ARTIKEL 13.
1. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene leden gehouden. (jaarvergadering) Het bestuur brengt jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De kascommissie, ingesteld conform het bepaald artikel 14 lid 2, brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.
3. Zij heeft het recht op inzage van alle door haar gewenste  stukken van de verenigring.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering verslag alsmede de rekening en verantwoording sterkt het bestuur tot decharge.


ARTIKEL 14.
1. Behalve de in artikel 13 genoemde jaarvergadering kan het bestuur algemene ledenvergaderingen bijeenroepen.
2. Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting  contributie  en 5 van de begroting, het vaststellen van de het benoemen van een kaskommissie.

ARTTKEL 15.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aantal leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld. 2. Bovendien is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van één/tiende der stemmen in de algemene vergadering, daartoe een verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot, bijeenroepen binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wi)ze waarop het bestuur een algemene vergaderJ.ng bijeenroept.


ARTIKEL 16.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. 2.  AlIe leden hebben één stem. De wettelijke vertegenwoordiger van de jeugdleden beneden de leeftijd van achttien jaar hebben toegang tot de ledenvergadering hebben de bevoegdheid daarin het woord te voeren en voorstellen te doen, alsmede stemrecht. 3. Ereleden hebben een adviserende sten, tenzij zij tevens g:ewoon lid zijn. Ondersteunende leden hebben geen stem. 4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. 5. over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 6. Bij stemmig over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand die meerderheid verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich, heeft verenigd. 7.Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met naam van het lid ondertekende stemmen.
ARTIKEL 17
De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.


ARTIKEL 18
Het bestuur kan zich laten bijstaan door kommissies. De allergene vergadering benoemt deze Kommissies.


KOMISSIE VAN BEROEP
ARTIKEL 19.
In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een kommissie van beroep op voordracht van het bestuur. De kommissie zal- bestaan uit drie leden. De leden treden om de twee jaar af, en zíjn terstond herkiesbaar.


STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 20.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.


ARTIKEL 21
Is het in artikel 20 genoemde aantal leden niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid :- van twee/derde ván het aantal uitgebrachte stemmen.


ARTIKEL 22
1. De  statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift ' van de wijzigíng en de gewijzigde statuten neer te 1eggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welke gebied de vereniging haar zetel heeft.


ONTBINDING
ARTIKEL 23.
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan, nadat op een daartoe belegde algemene vergadering tenminste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de tot stemmen bemachtigde leden aanwezig is, zich daarvoor heeft, uitgesproken. 2. Bij gebreke van het quorum geldt het' bepaalde  artikel 21,  het dan met betrekking tot de ontbindíng. 3. Het bestuur is belast , met de liquidatie van de' vereniging. Een eventueel batig saldo zaI worden aangewend voor de door de vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het' doel der vereniging overeen kommissies. De stemmen.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 24
1. De algemene vergadering kan bij –huishoudelijk reglement nadere regels  geven over het lidmaatschap, de kontitbutieinning, de werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures, het instellen van kommissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten d.ie strijdig zijn met de wet of de statuten 3. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement  vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
SLOTARTIKEL 25
ARTIKEL 25.
In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk regelement niet of onvoldoende voor\ien, almede in geval van twijfel over de interpretatie van enige bepaling daarvan, beslist het bestuur onder goedkeuring achteraf van de ledenvergadering.