Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Volleybalvereniging Arena, hierna te noemen de vereniging.

De vereniging kan gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult op bv. het

inschrijfformulier of een mail die u verstuurt via onze website e.a. In het kader van deze

verwerkingen waarborgt en respecteert de vereniging uw privacy. Dit gebeurt onder andere door

naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AGV) en middels de navolgende gedragsregels zoals deze door de

vereniging zijn opgesteld. Dit houdt in dat, uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor

zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in deze gedragsregels, uw

persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt

uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit privacy statement geeft een overzicht van

de doeleinden van de gegevensverwerking, het gebruik van ‘cookies’ op onze website en hoe u

uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Alle leden van volleybalvereniging Arena worden ook als ‘Nevobo’ lid geregistreerd en de via het

inschrijfformulier aangereikte gegevens worden verwerkt en gedeeld in het afgeschermde

Sportlink pakket dat daartoe speciaal beschikbaar is gesteld door de ‘Nevobo’.

De toegang tot dit Sportlink pakket zal alleen toegankelijk worden gemaakt aan bestuursleden en

daartoe door het bestuur aangewezen functionarissen van de vereniging.

Een overzichtslijst of gedeeltes van de informatie uit Sportlink kunnen voor

verenigingsdoeleinden voor zolang als direct noodzakelijk is op een deugdelijk afgeschermd

privé netwerk worden bewaard.

De informatie die de vereniging op deze website meldt zijn bedoeld als informatievoorziening

voor nieuwe leden, huidige leden, hun ouders en andere belangstellenden.

We informeren op het gebied van informatie mbt de basiszaken van de vereniging, zoals

contributie, onze activiteiten, onze huisvestiging, evenementen van binnen en buiten de

vereniging, wedstrijden en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies.

Wij vinden het belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat

er zoal gaande is in de vereniging.

Wij informeren middels de volgende middelen:

a) Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.

b) Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Te denken valt aan

evenementen of wedstrijden.

c) Informatie vanuit leiding, commissies en bestuur.

d) Informatie aangeleverd via de volleybalbond ´Nevobo´

e) Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten waar de vereniging aan mee doet.

f) Via onze nieuwsbrief

g) Onze jaarlijkse ledenvergadering

h) Via social media zoals bv Twitter, facebook, instagram ect.

 

De persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, anders dan de Nevobo,

verzendbedrijven / pakketdiensten (alleen de noodzakelijke gegevens) en overheidsinstellingen

(alleen de noodzakelijke gegevens voor zover wettelijk noodzakelijk).

Gebruik van foto’s

Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. Waarom vinden wij dat we foto’s willen

gebruiken ook via deze website en onze social media(twitter, facebook etc.)? Middels foto’s geef

je een snelle illustratie over bv een evenement of gewonnen prijzen bij wedstrijden, maar ook

hoe leuk activiteiten bij de vereniging zijn. Dit betekent dat wij op allerlei momenten foto’s

kunnen nemen ter illustratie van onze website en/of nieuwsbrief. Ondanks dat wij uw privacy en

dat van uw kinderen zo goed mogelijk willen bewaken kan het zijn dat u om welke reden dan ook

liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de

vereniging deze keuze. Via de leiding en/of bestuur kunt u schriftelijk of via mail uw bezwaar

aangeven.

Zowel ouders, leden als belangstellenden kunnen foto’s aanleveren via de daarvoor bestemde

kanalen zoals bestuur, leiding of via de contactgegevens op onze website

De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als u ons een foto aanlevert geeft u ons

automatisch het recht deze ten allen tijde te gebruiken.

Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in

de foto vermelde persoon en/of bedrijf.

Toestemming

Leden worden geacht akkoord te gaan met verwerking van hun persoonsgegevens om uitvoering

te kunnen geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

In overige gevallen dient door de vereniging specifiek toestemming te worden gevraagd en te

worden verleend door de betrokkene voor verwerking van persoonsgegevens.

Het recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en dataportabiliteit kan via een verzoek daartoe bij

het bestuur worden uitgeoefend.

Toestemming kan dus op ieder moment weer door de betrokkene worden ingetrokken.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw

voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website worden

verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde

‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw

computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser

uitschakelen.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via

links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de vereniging uw

persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met:

robkorver@volleybalverenigingarena.nl

Wijzigingen Privacy Statement

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy

Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u

van deze wijzigingen op de hoogte blijft.