Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Arena

1.       ORGANISATIE

1.1.      De volleybalvereniging ARENA, hierna te noemen “de vereniging” en af te korten als ARENA, is opgericht op 15 februari 1993 als volleybalvereniging Holendrecht.

1.2.      De statuten van de vereniging zijn vastgelegd bij een notariële akte d.d. 16 april 1993.

1.3.      De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, nr. 40.537.837

1.4.      De naamsverandering op 10 juli 1995 vond plaats door het samen gaan van V.V. Holendrecht met V.V. Bijlmerblok.

1.5.      Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij Wet en de statuten is verleend.

2.       BESTUUR

2.1.      De bestuursleden treden af op de dag van de ledenvergadering, volgens hierna genoemd rooster. Voor de eerste maal treden af: de voorzitter en één/derde van de overige niet in functie gekozen bestuursleden. Het daarop volgend jaar treden af: de secretaris en één/derde van de niet in functie gekozen bestuursleden. Het derde jaar treden af: de penningmeester en één derde van de niet in functíe gekozen bestuursleden.Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar.

2.2.      Bij verlies van functie in het bestuur behoudt het betrokken lid zijn lidmaatschap van de vereniging.

2.3.      De voorzitter is, in het algemeen, naar buiten de vertegenwoordiger van de vereniging; hij is voorzitter van de vereniging en van het bestuur.

2.4.      De secretaris is belast met het samenstellen van de agenda in overleg met het bestuur, het bijhouden van de notulen van de vergaderingen, het opmaken van het schriftelijk jaarverslag, het bijeenroepen van  vergaderingen, het bijhouden van de ledenadministratie en al de overige administratieve werkzaamheden. Hij is bovendien belast met de zorg voor het archief. Met de voorzitter tekent hij alle uitgaande stukken, voor zover deze niet van financiële aard zijn en voor zover deze rechtsgevolgen voor de vereniging kunnen hebben.

2.5.      De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging en de inning van de contributies. Hij doet geen betalingen dan tegen kwitantie. Tot het doen van uitgaven behoeft hij de machtiging van het bestuur; de penningmeester kan door het bestuur van deze verplichting worden vrijgesteld, voor zover het betalingen betreft die onder de fl. 500,00 blijven. Stukken van strikt financiële aard worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester, voor zover deze rechtsgevolgen voor de vereniging kunnen hebben.

2.6.      Overig bestuursfuncties:

Westrijdsecretariaat:

De wedstrijdsecretaris is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het goede verloop van de competitie.

Coördinator toernooien:

De coördinator is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het organiseren van de toernooien.

Voorzitter TC:

De voorzitter van de TC is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de TC. De werkwijze van de TC is opgenomen in de bij dit huishoudelijk reglement behorende bijlage A.

Coördinator recreanten:

De coördinator van de recreanten is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de recreanten trainingen en deelname aan toernooien.

2.7     Een lid van het bestuur, dat als zodanig bedankt en niet wordt herkozen, of van zijn bestuurlijke  functie is ontheven, is verplicht binnen vijf dagen alle onder zijn berusting zijnde stukken en andere eigendommen van de vereniging aan het bestuur af te geven en uiterlijk binnen één maand zich uit alle functies, die hem door of namens de vereniging zijn opgedragen, terug te trekken, tenzij door het bestuur en met goedkeuring van de ledenvergadering een andere regeling is getroffen.

3.       VERGADERINGEN

3.1.      De op de agenda voorkomende punten zullen in de volgorde, waarin ze daar voorkomen, aan de orde worden gesteld. De voorzitter heeft het recht verandering in deze volgorde aan te brengen. De ledenvergadering heeft het recht door het aannemen van een ordevoorstel wijziging in de volgorde aan te brengen. leder aanwezig lid heeft het recht een ordevoorstel in de dienen. De besprekingen over het aan de orde zijnde agendapunt zullen dan worden geschorst en plaats maken voor de behandeling van het ordevoorstel.

3.2.      De voorzitter leidt de leden- en bestuursvergaderingen van de vereniging overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Oe voorzitter bepaalt wíe het woord heeft; hij heeft het recht de spreektijd te beperken en een spreker het woord te ontnemen, indien deze de hem toegewezen tijd overschrijdt, buiten de orde gaat, of niet toelaatbare taal gebruikt. De voorzitter hoeft niet iemand het woord te verlenen die voor een derde maal over het zelfde onderwerp het woord verlangt onderwerp het woord verlangt. De voorzitter heeft het recht de besprekingen over een agendapunt te sluiten. De ledenvergadering heeft het recht door het aannemen van een ordevoorstel, op de wijze genoemd op punt 3.1 van deze paragraaf , verandering te brengen in de toepassingen op de vergadering door de voorzitter van de hiervoor genoemde bevoegdheden.

3.3.      De leden hebben staande de ledenvergadering het recht bij het bestuur een motie in te dienen. Het bestuur heeft de plicht een geldig ingediende motie te doen behandelen als een nieuw agendapunt of deze te voegen bij een agendapunt, waar deze motie naar zijn mening mede verband houdt. Het onder punt 3.1. van die paragraaf bepaalde over een ordevoorstel is eveneens van toepassing op een geldig ingediende motie

3.4.      De voorzitter heeft het recht de ledenvergadering te sluiten:

  1. na behandeling van de agenda
  2. indien naar zijn oordeel de gevorderde tijd dit nodig maakt’
  3. indien naar zijn oordeel de orde in de vergadering dermate wordt verstoord, dat goed vergaderen níet meer mogelijk is. De voorzitter heeft net recht de ledenvergadering tijdelijk te schorsen zo vaak hem dit nodig voorkomt.

3.5.      Ledenvergaderingen zijn openbaar, tenzij het bestuur redenen aanwezig acht om hiervan af te wijken.

3.6.      Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.

4.       STEMBUREAU

4.1.      Alvorens de leden van het bestuur aftreden, wordt door de voorzitter een stembureau benoemd, dat dient te bestaan uit drie leden.

4.2.      Het stembureau is belast met het ronddelen en ophalen van de stembriefjes alsmede de telling daarvan.

4.3.      De voorzitter van het stembureau is verplicht de uitslagen van de stemming aan de nieuwe secretaris te overhandigen, zodat deze opgenomen worden in de notulen.

4.4.      Voorts is de secretaris verplicht de stembriefjes tenminste vier weken te bewaren en op verzoek van tenminste vijf leden ter inzage te geven’

4.5.      Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

5.       AANSPRAKELIJKHEID

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen voor, tijdens of na de, via de vereniging gehouden, activiteiten.

6.       GELDMIDDELEN

6.1.      De minimum bijdrage van donateurs wordt vastgesteld door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

6.2.      Het bestuur is bevoegd bepaalde leden vanwege hun bijzondere inzet te belonen of vrij te stellen van contributiebetaling.

6.3.      Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

6.4.      Onder de hiervoor genoemde vrijstellingen van contributiebetaling vallen niet de kosten voor aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond.

6.5.      Het lidmaatschap van de vereniging kan met ingang van iedere kalendermaand aanvangen. indien de eerste speelavond valt in de eerste helft van een maand, dient de contributie voldaan te worden over de lopende maand. indien de eerste speelavond valt in de tweede helft van een maand zal voor het eerst contributie verschuldigd zijn over de volgende maand.

6.6.      Alle bijdragen zijn bij vooruitbetaling invorderbaar. Voor de contributie betekent dit aan het begin van iedere kalenderkwartaal. Voor de bondsgelden betekent dit dat deze aan het begin van het eerste kwartaal (juli t/m september) betaald dienen te worden en voor nieuwe leden aan het begin van hun eerste contributiekwartaal.

6.7.      Bij toetreding tot de vereniging wordt van de leden een inschrijfgeld geëist. Dit bedraagt fl. 7,50 per persoon.

6.8.      Het lidmaatschap kan eveneens na ieder kalenderkwartaal beëindigd worden mits daarbij een opzegtermijn van minimaal een maand in acht wordt genomen.

6.9.      Leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd en zich binnen zes maanden opnieuw laten inschrijven, zijn een inschrijfgeld verschuldigd van fl. 25,oo

6.10.   Het gestelde in punt 6.9. is onverkort van kracht voor die leden die geroyeerd zijn geweest, met die restrictie dat zij altijd voornoemd inschrijfgeld verschuldigd zijn.

6.11.   Alle geldmiddelen voor te maken kosten door commissies, dienen bij het bestuur te worden aangevraagd.

6.12.   Aan een commissie kan een voorschot worden verstrekt, dat binnen drie maanden na verstrekking aan de penningmeester van de vereniging dient te worden verantwoord onder overlegging van deugdelijke betaalbewijzen.

6.13.   Overtollige bank- of girosaldi worden ten name van de vereniging rentegevend belegd

7        CORRESPONDENTIE EN CONTACTEN

7.1       De commissies zenden van alle correspondentie, door hen gevoerd, evenals van de verslagen van hun vergaderingen een afschrift aan het bestuur.

7.2       Contacten en correspondentie, welke de vereniging binden, vinden uitsluitend plaats via het secretariaat van de vereniging, tenzij met het bestuur en/of de ledenvergadering uitdrukkelijk anders wordt overeen gekomen.

8        TRAINERS

8.1       Het bestuur benoemt bij voorkeur trainers op basis van een verenigingsjaar.

8.2       Bij conflict tussen bestuur en trainer dienen beide partijen een paritairé commissie te benoemen, die uitspraak zal doen over de zaak.

8.3       Beide partijen zijn verplicht binnen een maand na het uitbreken van dit conflict, kenbaar te maken welke personen zij hiervoor wensen op te geven.

8.4       De uitspraak van de commissie is bindend tot de eerst komende ledenvergadering, alwaar deze    uitspraak aan de mening van de leden getoetst moet worden.

8.5       Beide partrijen zijn verplicht indien één van beiden dit wenst de gang van zaken betreffende de trainers, zoals trainingsfacíliteiten, tijdstip van de lessen, wijze van lesgeven etc. te bespreken.

9        ALGEMENE BEPALINGEN VAN ORDE:

9.1       Schorsing

Wanneer een ,lid bij herhaling statuten en reglementen overtreedt of zich aan wangedrag (voor, tijdens of na de wedstrijden en trainingen) schuldig maakt kan het bestuur dat lid voor maximaal drie maanden schorsen.

9.2       Schade

Een ieder die moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan materiaal en dergelijke de vereniging toebehorend of bij haar in huur, is verplicht de aangerichte schade te vergoeden en wel uiterlijk een maand nadat hem schriftelijk kennis is gegeven van het bedrag van de schade.

9.3       Vergoedingen

Eveneens is ieder lid verplicht de boetes te vergoeden welke door de bond aan de vereniging worden opgelegd t.g.v. opzettelijke overtredingen en of verzuimen door het lid begaan benevens alle andere uit verzuim of overtredingen voortkomende kosten, waarvoor de vereniging door zijn/haar toedoen aansprakelijk wordt gesteld.

10.   WIJZIGINGHUISHOUDELIJKREGLEMENT

10.1     Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd en/of worden aangevuld bij besluit van de     ledenvergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.

10.2     Voorstellen tot wijziging en/of aanvulling kunnen worden gedaan door het bestuur of minstens 10% van de stemgerechtigde leden van de vereniging en moeten op zijn minst twee weken vóór de ledenvergadering aan de leden zijn bekend gemaakt op straffe van nietigheid van de te nemen besluiten.

10.3     10.3. ln alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de ledenvergadering. In spoedeisende gevallen kan het bestuur beslissen, behoudens de goedkeuring achteraf van de ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 20 september 1995

Translate »