Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Volleybalvereniging Arena, hierna te noemen de vereniging.

De vereniging kan gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult op bv. het inschrijfformulier of een mail die u verstuurt via onze website e.a. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de vereniging uw privacy. Dit gebeurt onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en middels de navolgende gedragsregels zoals deze door de vereniging zijn opgesteld. Dit houdt in dat, uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in deze gedragsregels, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking, het gebruik van ‘cookies’ op onze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Alle leden van volleybalvereniging Arena worden ook als ‘Nevobo’ lid geregistreerd en de via het inschrijfformulier aangereikte gegevens worden verwerkt en gedeeld in het afgeschermde Sportlink pakket dat daartoe speciaal beschikbaar is gesteld door de ‘Nevobo’. De toegang tot dit Sportlink pakket zal alleen toegankelijk worden gemaakt aan bestuursleden en daartoe door het bestuur aangewezen functionarissen van de vereniging. Een overzichtslijst of gedeeltes van de informatie uit Sportlink kunnen voor verenigingsdoeleinden voor zolang als direct noodzakelijk is op een deugdelijk afgeschermd privé netwerk worden bewaard.

De informatie die de vereniging op deze website meldt zijn bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden, hun ouders en andere belangstellenden. We informeren op het gebied van informatie mbt de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze activiteiten, onze huisvestiging, evenementen van binnen en buiten de vereniging, wedstrijden en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies. Wij vinden het belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoal gaande is in de vereniging.

Wij informeren middels de volgende middelen:

a) Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.
b) Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Te denken valt aan evenementen of wedstrijden.
c) Informatie vanuit leiding, commissies en bestuur.
d) Informatie aangeleverd via de volleybalbond ´Nevobo´
e) Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten waar de vereniging aan mee doet.
f) Via onze nieuwsbrief
g) Onze jaarlijkse ledenvergadering
h) Via social media zoals bv Twitter, facebook, instagram ect.

De persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, anders dan de Nevobo, verzendbedrijven / pakketdiensten (alleen de noodzakelijke gegevens) en overheidsinstellingen (alleen de noodzakelijke gegevens voor zover wettelijk noodzakelijk).

Gebruik van foto’s

Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. Waarom vinden wij dat we foto’s willen gebruiken ook via deze website en onze social media(twitter, facebook etc.)? Middels foto’s geef je een snelle illustratie over bv een evenement of gewonnen prijzen bij wedstrijden, maar ook hoe leuk activiteiten bij de vereniging zijn. Dit betekent dat wij op allerlei momenten foto’s kunnen nemen ter illustratie van onze website en/of nieuwsbrief. Ondanks dat wij uw privacy en dat van uw kinderen zo goed mogelijk willen bewaken kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze. Via de leiding en/of bestuur kunt u schriftelijk of via mail uw bezwaar aangeven.

Zowel ouders, leden als belangstellenden kunnen foto’s aanleveren via de daarvoor bestemde kanalen zoals bestuur, leiding of via de contactgegevens op onze website. De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als u ons een foto aanlevert geeft u ons automatisch het recht deze ten allen tijde te gebruiken. Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.

Toestemming

Leden worden geacht akkoord te gaan met verwerking van hun persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. In overige gevallen dient door de vereniging specifiek toestemming te worden gevraagd en te worden verleend door de betrokkene voor verwerking van persoonsgegevens. Het recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en dataportabiliteit kan via een verzoek daartoe bij het bestuur worden uitgeoefend. Toestemming kan dus op ieder moment weer door de betrokkene worden ingetrokken.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website worden verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met: robkorver@volleybalverenigingarena.nl

Wijzigingen Privacy Statement

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Translate »