Statuten

c.3973

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de te Amsterdam gevestigde vereniging VOLLEYBALVERENIGING ARENA, zoals deze luiden na de laatste statutenwijziging bij akte verleden op 10 juli 1995 voor Mr C. Constandse, notaris ter standplaats Amsterdam.

De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Amsterdam onder dossiernunmer 537.837.

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

  1. De vereniging draagt de naam VOLLEYBÀLVERENIGING ARENA.-
  2. De vereniging is gevestigd in Amsterdam.

DUUR

ARTIKEL 2
1.   De vereniging is opgericht te Amsterdam op vijftien februari negentienhonderd drieënnegentig     en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.   Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.

DOEL
ARTIKEL 3
De vereniging stelt, zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.
ARTIKEL 4.
Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door
a. aansluiting bij de Nederlandse Volleyba1 Band (NeVoBo
b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad
c. het organiseren van toernooien
d. het behartigen van de belangen van haar leden
e. alle andere wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk zijn.

LEDEN
ARTIKEL 5.
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en ondersteunende leden.
2. Gewone leden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
3. Jeugdleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
4. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
5. Ondersteunende leden zijn zij die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
ARTIKEL 6.
1. AIs gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek dienaanqaande bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene vergadering over haar beweegredenen. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van tiende gedeelte van de tot stemmen gerechtigde leden door de algemene vergadering benoemd.
3. Ondersteunend lid wordt men door schriftelijke aanmelding, bij het bestuur dat over de toelating beslist. De algemene vergadering stelt, op voordracht van het bestuur, de hoógte van minimale geldelijke bijdrage vast.

SCHORSEN
ARTTKEL 7.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een. periode van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van  schorsen vervallen de rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap

ARTIKEL 8.
De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst, van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de kommissie van beroep als bedoeld in artikel 19. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.

ARTIKEL 9.
1. Het lidmaatschap  eindigt:
a. door de dood van het lid
b. door opzegging door het lid
c. door opzegging door de vereniging
d. door ontzetting.
2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze kennisgeving dient vier weken voor het einde van een kwartaal in het bezit te zijn van de secretaris.
3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschied door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op te hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de commissie van beroep.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden in de loop van een verenigings- of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bondsbijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Er bestaat geen recht op reductie

GELDMIDDELEN.
ARTIKEL 10.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributie van de gewone leden en jeugdleden, uit de bijdragen van de ondersteunende leden, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legraten en schenkingen, uit subsidies en tenslotte uit andere, toevallige, baten.
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

BESTUUR
ARTIKEL 11.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantnal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden benoemd.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.
4. De bestuursleden treden af volgens in het huishoudelijk reglement opgenomen rooster, met dien verstande, dat nimmer de secretaris en penningmeester gelijktijdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.

ARTIKEL 12.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter te samen met de secretatis of penningmeester.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen Vervreemden of bezwaren, verhuren of huren Van Onroerende zaken, voor het aangaan van een sponsorcontract behoeft het, bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.-

ALGEMENE VERGADERTNGEN.

ARTIKEL 13.
1. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene leden gehouden. (jaarvergadering) Het bestuur brengt jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn in afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De kascommissie, ingesteld conform het bepaald artikel 14 lid 2, brengt de vergadering verslag uit van haar bevindingen.
3. Zij heeft het recht op inzage van alle door haar gewenste  stukken van de verenigring.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering verslag alsmede de rekening en verantwoording sterkt het bestuur tot decharge.

ARTIKEL 14.
1. Behalve de in artikel 13 genoemde jaarvergadering kan het bestuur algemene ledenvergaderingen bijeenroepen.
2. Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval staan de behandeling van de begroting  contributie  en 5 van de begroting, het vaststellen van de het benoemen van een kaskommissie.

ARTTKEL 15.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping vindt plaats door een aantal leden te zenden schriftelijke mededeling. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten vermeld. 2. Bovendien is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van één/tiende der stemmen in de algemene vergadering, daartoe een verzoek indient. Deze vergadering wordt binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot, bijeenroepen binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wi)ze waarop het bestuur een algemene vergaderJ.ng bijeenroept.

ARTIKEL 16.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. 2.  AlIe leden hebben één stem. De wettelijke vertegenwoordiger van de jeugdleden beneden de leeftijd van achttien jaar hebben toegang tot de ledenvergadering hebben de bevoegdheid daarin het woord te voeren en voorstellen te doen, alsmede stemrecht. 3. Ereleden hebben een adviserende sten, tenzij zij tevens g:ewoon lid zijn. Ondersteunende leden hebben geen stem. 4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. 5. over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 6. Bij stemmig over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Heeft niemand die meerderheid verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich, heeft verenigd. 7.Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met naam van het lid ondertekende stemmen.
ARTIKEL 17
De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

ARTIKEL 18
Het bestuur kan zich laten bijstaan door kommissies. De allergene vergadering benoemt deze Kommissies.

KOMISSIE VAN BEROEP
ARTIKEL 19.
In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een kommissie van beroep op voordracht van het bestuur. De kommissie zal- bestaan uit drie leden. De leden treden om de twee jaar af, en zíjn terstond herkiesbaar.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 20.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 21
Is het in artikel 20 genoemde aantal leden niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid :- van twee/derde ván het aantal uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 22
1. De  statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift ‘ van de wijzigíng en de gewijzigde statuten neer te 1eggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welke gebied de vereniging haar zetel heeft.

ONTBINDING
ARTIKEL 23.
1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan, nadat op een daartoe belegde algemene vergadering tenminste twee/derde van de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de tot stemmen bemachtigde leden aanwezig is, zich daarvoor heeft, uitgesproken. 2. Bij gebreke van het quorum geldt het’ bepaalde  artikel 21,  het dan met betrekking tot de ontbindíng. 3. Het bestuur is belast , met de liquidatie van de’ vereniging. Een eventueel batig saldo zaI worden aangewend voor de door de vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het’ doel der vereniging overeen kommissies. De stemmen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 24
1. De algemene vergadering kan bij –huishoudelijk reglement nadere regels  geven over het lidmaatschap, de kontitbutieinning, de werkzaamheden van het bestuur, strafprocedures, het instellen van kommissies, de vergaderingen en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten d.ie strijdig zijn met de wet of de statuten 3. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement  vindt plaats met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
SLOTARTIKEL 25
ARTIKEL 25.
In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk regelement niet of onvoldoende voor\ien, almede in geval van twijfel over de interpretatie van enige bepaling daarvan, beslist het bestuur onder goedkeuring achteraf van de ledenvergadering.

Translate »